هواپیماهای خورشیدی

هواپیمایی با برد بالا است که از انرژی خورشیدی استفاده می کند. ازجمله اهداف ان سفر به دور دنیا تنها با انرژی خورشیدی است  و هدف ان جلب توجه بیشتر به انرژی های نو و ...