کدام نمایشگاه تکنولوژی در جهان برتر است؟ لاس وگاس، هانوفر یا برلین؟

دنیا هر روزه دارد به طرف پیشرفت قدم بر می دارد و نگاه ‌های تعداد زیادی از این پیشرفت ها به سمت تکنولوژی می باشد. هر ‌ساله تعداد زیادی از افراد، سرمایه ‌گذاران، تولید کنندگان، ...