مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش: ارائه مشاوره در مورد برنامه ریزی و اجرای هر کدام از مراحل فوق و آموزش افراد سازمان در سطوح مختلف

مشاوره و آموزش

ارائه مشاوره در مورد برنامه ریزی و اجرای هر کدام از مراحل فوق و آموزش افراد سازمان در سطوح مختلف

پشتیبانی و بهینه سازی

تشخیص اینکهآیا فرایندهای موجود در سازمان شما به بهترین شکل اجرا می شوند و ارائه راهکار برای عملکرد بهتر مجموعه شما

تدوین و پیاده سازی فرایندها

روی کاغذ آوردن رویه انجام همه کارها در کسب و کار شما و اجرای کارها از طریق فرایندها

انتخاب استراتژی

تعیین اینکه با چه رویکردی میخواهید به چشم انداز و مأموریت سازمان خود دست یابید

مطالعه و تحلیل

بررسی وضعیت کسب و کار شما در حال حاضر و برنامه ریزی برای آنچه که باید بشود