اولین حمله ی سایبری در دنیا

اولین حمله ی سایبری در دنیا حمله ی سایبری یا جنگ مجازی، به نوعی نبرد اطلاق می شود که افراد در آن برای ضربه زدن به یکدیگر از شبکه ی کامیپوتری و رایانه استفاده می کنند ...