بالگردها

بالگردها بالگردها نوعی هواپیما هستند،که دارای بال های گردانی هستند که پره نامیده می شوند و برای پروازکردن از ان استفاده می شود. همین پره ها خاصیت هایی را به بالگردها می دهد که هواپیما ان ...