باج افزار

امنیت داده، امری نسبی است در واقع در اینجا منظور از امنیت یعنی حفاظت از داده های شخصی کاربر به گونه ای دسترسی به داده های کاربر جز از طریق خود کاربر امکان پذیر نباشد. ...