1- خدمات ما

مهمترین پیش نیاز داشتن یک نرم افزار سازمانی بهینه این است که رویه های کاری در سازمان شما به طور کامل تعریف شده و مشخص باشد. ما پیش از شروع به ساخت نرم افزار، ابتدا اهداف و نیازهای شما را مطالعه می کنیم و نرم افزاری به شما ارائه می دهیم که به طور کامل با آنچه که به آن نیاز دارید منطبق باشد. شما می توانید مشخص کنید که از برنامه مورد نظرتان چه می خواهید و محصول اختصاصی خودتان را تحویل بگیرید

2- مزایا

مهمترین مزیت های استفاده از نرم افزارهای سازمانی عبارتند از: طبقه بندی و دسته بندی دیتاها، صرفه جویی در هزینه و وقت، راحتی در دسترسی به منبع اطلاعات، عدم نیاز به بایگانی دستی و کنترل کامل بر روی تمامی کارها. علاوه بر همه موارد ذکر شده، برای این نرم افزارها می توان مزایای غیرمستقیمی را نیز برشمرد. به عنوان مثال افزایش رضایت مشتریان به دلیل دریافت خدمات و پشتیبانی های بهتر و همچنین افزایش رضایت شغلی کارکنان به علت اثربخشی بیشتر آنها از سودمندی های غیرمستقیم نرم افزارهای سازمانی هستند.

مجموعه کارهایی ما در نرم افزار سازمانی

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش: ارائه مشاوره در مورد برنامه ریزی و اجرای هر کدام از مراحل فوق و آموزش افراد سازمان در سطوح مختلف

مشاوره و آموزش

ارائه مشاوره در مورد برنامه ریزی و اجرای هر کدام از مراحل فوق و آموزش افراد سازمان در سطوح مختلف

پشتیبانی و بهینه سازی

تشخیص اینکهآیا فرایندهای موجود در سازمان شما به بهترین شکل اجرا می شوند و ارائه راهکار برای عملکرد بهتر مجموعه شما

تدوین و پیاده سازی فرایندها

روی کاغذ آوردن رویه انجام همه کارها در کسب و کار شما و اجرای کارها از طریق فرایندها

انتخاب استراتژی

تعیین اینکه با چه رویکردی میخواهید به چشم انداز و مأموریت سازمان خود دست یابید

مطالعه و تحلیل

بررسی وضعیت کسب و کار شما در حال حاضر و برنامه ریزی برای آنچه که باید بشود